Σημείο Εκκίνησης
Περιβάλλον
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αγορά / Επενδυτές
Κοινωνία
Κοινωνία
 

Συμβάλλουμε στην συνολική ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε οι οποίες ωφελούνται από την κατασκευή και τη λειτουργία έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την δημιουργία νέων ευκαιριών και νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και έργων υποδομής.

Ενισχύουμε τους δείκτες ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο και, μέσω της δημιουργίας ενός αποκεντρωμένου συστήματος μονάδων παραγωγής ενέργειας, συντελούμε στην ενεργειακή αυτοτέλεια της περιφέρειας.

Προωθούμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών μέσω της γνωριμίας τους και της εξοικείωσής τους με τις ΑΠΕ.