Στοιχεία Εταιρείας
Οικονομικές Καταστάσεις
Ισολογισμοί
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
Σημεία Επενδυτικού Ενδιαφέροντος

Οικονομική ισχύς, ισχυρή μετοχική βάση, σημαντικό μετοχικό κεφάλαιο

Επενδυτικό πλάνο € 0,5 δισεκατομμυρίου

Υψηλή τεχνογνωσία και αυξανόμενη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση ενεργειακών projects

Καταρτισμένο προσωπικό μηχανικών και υπαλλήλων (80% του προσωπικού κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, χαμηλός μέσος όρος ηλικίας, 38 έτη) – Συνεργασία με έμπειρους και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες

Υψηλό και σταθερό περιθώριο EBITDA με δεδομένη τη σταθερή φύση των εσόδων και το καθορισμένο κόστος.

Στρατηγικός σχεδιασμός- καθαρό όραμα

Ικανοποιητική εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων για την χορήγηση των απαιτούμενων αδειών

Επιτυχής επίτευξη της κρίσιμης μάζας για περαιτέρω ανάπτυξη

Σημαντικές, συνδεδεμένες με το Ευρώ, ταμειακές εισροές με υψηλή σταθερότητα μέσω μακροπρόθεσμης καθορισμένης τιμής πώλησης και διαφόρων επιχορηγήσεων, επωφελούμενες ταυτόχρονα από συγκεκριμένους νομοθετημένους μηχανισμούς ρύθμισης της εκάστοτε τιμής πώλησης

Τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης για την αγορά – ελκυστικό νομοθετικό πλαίσιο / επιχορηγήσεις

Ελκυστικές τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παραγομένης από ΑΠΕ