Στοιχεία Εταιρείας
Οικονομικές Καταστάσεις
Ισολογισμοί
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
Σημεία Επενδυτικού Ενδιαφέροντος
Στοιχεία Εταιρείας
 

Η RF Energy ως εταιρεία συμμετοχών, στοχεύει στην ανάδειξή της σε σημαντικό παίκτη στον τομέα της ενέργειας, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών projects, με επίκεντρο τις ΑΠΕ. Η RF Energy δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, ενώ σχεδιάζει την γεωγραφική εξάπλωση των δραστηριοτήτων της, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΜΕΤΟΧΟΙ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της RF Energy Α.Ε. ανέρχεται σε €11 εκατομμύρια. Οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι η First Energy Holdings Ltd, συμφερόντων της Οικογένειας Ρέστη (που δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της ναυτιλίας, ακινήτων και media) με μερίδιο 50% και η F.G. Europe Α.Ε. συμφερόντων του κ. Γεώργιου Φειδάκη (εισηγμένη στο ΧΑ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των διαρκών καταναλωτικών αγαθών) με μερίδιο 50%.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σήμερα στα €42 εκατομμύρια.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τροποποιήσεις του Καταστατικού καθώς και για τα οικονομικά θέματα της εταιρείας.