Δελτία Τύπου
Gallery Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
Κύριοι στρατηγικοί στόχοι της RF Energy είναι:

Επέκταση των δραστηριοτήτων της και οργανική ανάπτυξη μέσω της υλοποίησης projects Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών ήδη υφισταμένων ή υπό ανάπτυξη ενεργειακών projects

Γεωγραφική εξάπλωση, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 

Η εταιρεία έχει στελεχωθεί από μία ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων μηχανικών, με σημαντική τεχνογνωσία και ουσιαστική εμπειρία στον τομέα των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υποστηρίζεται μία εύρωστη μετοχική βάση και σημαντικό μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, μαζί με άλλες μορφές χρηματοδότησης, για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που προβλέπει σημαντικά ποσά για συγχωνεύσεις και εξαγορές υφιστάμενων ή υπό κατασκευή ενεργειακών projects, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 

Οι ισχυροί επενδυτές που αποτελούν τους βασικούς μετόχους της εταιρείας, της προσδίδουν σημαντική πιστοληπτική ικανότητα και εγγυώνται την αξιοπιστία του business plan. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελούν προτεραιότητα για την Ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει θεσμοθετήσει στόχο για διείσδυση 20% των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο μέχρι το 2020. Ως εκ τούτου προκύπτουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για την εξάπλωση των ΑΠΕ στην Ελλάδα, ενώ παρέχονται οικονομικά κίνητρα με τη μορφή κυβερνητικών επιχορηγήσεων που κυμαίνονται από 30%, έως 40% επί του συνόλου της επένδυσης κάθε project.