Δελτία Τύπου
Gallery Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
Φωτογραφίες από τη μονάδα της εταιρίας ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. :
       
Φωτογραφίες από τη μονάδα της εταιρίας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. :