Δελτία Τύπου
Gallery Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
28-05-2012 Άδεια παραγωγής από μονάδα βιοαερίου συνολικής ισχύος 2,262MW

Η Αιολική Κυλινδρίας A.E., 100% θυγατρική της RF Energy, ελαβε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα βιοαερίου συνολικής ισχύος 2,262MW. Η άδεια αυτή αφορά μια μονάδα στο Ν. Κιλκίς και έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες τρείς άδειες παραγωγής από μονάδες βιοαερίου στους Ν. Βοιωτίας, Ν. Τρικάλων και Ν. Κιλκίς αυξάνοντας την ισχύ του υπό ανάπτυξη χαρτοφυλακίου έργων βιοαερίου σε 9,33MW.