Δελτία Τύπου
Gallery Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
28-02-2012 Άδειες παραγωγής από μονάδες βιοαερίου συνολικής ισχύος 7,066MW

Η Αιολική Κυλινδρίας A.E., 100% θυγατρική της RF Energy, ελαβε άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες βιοαερίου συνολικής ισχύος 7,066MW.  Οι άδειες αφορούν μια μονάδα στο Ν. Κιλκίς εγκατεστημένης ισχύος 2,542MW και δύο στους Ν. Βοιωτίας και Ν. Τρικάλων αντίστοιχα ισχύος 2,262MW.