Δελτία Τύπου
Gallery Φωτογραφιών
Παρουσιάσεις
Στρατηγική
30-06-2011 Αίτηση για μονάδα βιοαερίου 2,262MW

Η RF Energy κατέθεσε στη ΡΑΕ μέσω της θυγατρική της "Αιολική Κυλινδρίας A.E.", αίτηση για έκδοση άδειας παραγωγής από μονάδα βιοαερίου ισχύος 2,262MW. Η αίτηση αφορά μονάδα στο Ν. Τρικάλων.