Ανανεώσιμες Πηγές
Χαρτοφυλάκιο έργων
Διανομή
Διανομή
 

Στην Ελλάδα το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα διανέμεται στο δίκτυο της ΔΕΗ (διασυνδεδεμένο ή μη) κατόπιν σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ του παραγωγού και του Λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).
 

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑE (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ιδρύθηκε με βάση το ν 4001/2011 για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 179/22-8-2011) και ασκεί τις δραστηριότητες που ασκούνταν από τη 'Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ' (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), πλην εκείνων που κατά το άρθρο 99 του ν.4001/2011 μεταφέρονται στην 'Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ' (ΑΔΜΗΕ ΑΕ).