Ανανεώσιμες Πηγές
Χαρτοφυλάκιο έργων
Διανομή
Ανανεώσιμες Πηγές
 
TI EINAI AΠΕ;
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι μορφές ενέργειας προερχόμενης από την εκμετάλλευση φυσικών στοιχείων του περιβάλλοντος που ανανεώνονται φυσικά και αενάως, όπως ο άνεμος, η ηλιακή ακτινοβολία, η κυκλοφορία του νερού, η γεωθερμία και άλλες. Για την αξιοποίησή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως συμβαίνει με τις μέχρι τώρα ευρέως χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Γνωστές αλλιώς και ως ήπιες ή καθαρές μορφές ενέργειας είναι πολύ φιλικές στο περιβάλλον, καθώς δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα.

ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
Η εκμετάλλευση φυσικών διαδικασιών για την παραγωγή ενέργειας μπορεί να πάρει πολλές μορφές, οι πιο αξιοποιήσιμες όμως εμπορικά είναι κυρίως οι ακόλουθες.

Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια άλλη μορφή ηλιακής ενέργειας. Εκτιμάται ότι μεταξύ του 1%-3% της ηλιακής ενέργειας που φτάνει στη γη μετατρέπεται σε αιολική. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα, με το διαχρονικό μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται περίπου στο 26% (1990-2005).

Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά στοιχεία)
Πρόκειται ουσιαστικά για την ενέργεια που συλλέγεται μέσω φωτοβολταϊκών στοιχείων και χρησιμοποιείται περισσότερο για θερμικές εφαρμογές, αν και η χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας κατασκευής φωτοβολταϊκών panel και την πολιτική προώθησης των ΑΠΕ, από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η ενέργεια που παράγεται χάρη στην αξιοποίηση είτε της κινητικής, είτε της δυναμικής ενέργειας (πτώση) των υδάτινων μαζών που κινούνται εντός των χερσαίων υδάτινων συστημάτων. Η εκμετάλλευση αυτής παίρνει τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ηλεκτρικών γεννητριών. Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ΑΠΕ. Βάση της ισχύος του σταθμού παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες:

1. Υδροηλεκτρικό (>10 MW)
2. Μικρό Υδροηλεκτρικό (<10 MW)
3. Πολύ μικρό Υδροηλεκτρικό (<500 ΚW)

Βιομάζα
Πρόκειται για την εκμετάλλευση των υδατανθράκων των φυτών (κυρίως αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών, και της βιομηχανίας ζάχαρης) με σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύτηκε από το φυτό με τη φωτοσύνθεση. Από αυτή προκύπτουν υγρά βιοκαύσιμα, όπως βιοντίζελ, βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά, και βιομάζα που χρησιμοποιείται κυρίως σε θερμικές εφαρμογές.

Γεωθερμική Ενέργεια
Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται από τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης. Συμπεριλαμβάνεται στις μορφές των ΑΠΕ, αν και δεν είναι ανανεώσιμη με τον ίδιο τρόπο όπως π.χ. η αιολική. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα από το εσωτερικό της γης ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές θερμού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας σε θερμικές εφαρμογές, είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η Ισλανδία καλύπτει πάνω από το 70% των ενεργειακών αναγκών της μέσω ΑΠΕ, με τη γεωθερμική ενέργεια να συμμετέχει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕ
1. Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας πρακτικά σχεδόν μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα.
2. Είναι πρακτικά ανεξάντλητες, αφού ανανεώνονται φυσικά και διαρκώς, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα που εξαντλούνται και δεν ανανεώνονται.
3. Μπορούν να εξυπηρετήσουν σημαντικά την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης και αποδεσμεύοντας φτωχότερα κράτη από την εξάρτησή τους από την οικονομία του πετρελαίου.
4. Οι εφαρμογές εκμετάλλευσης των ΑΠΕ είναι ευέλικτες, ικανές να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας έτσι την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας (κυρίως για την εξυπηρέτηση της υπαίθρου), αλλά και για την μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις.
5. Ο εξοπλισμός είναι απλούστερος στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει μεγάλο χρόνο ζωής.