Προφίλ
Στρατηγική
Όραμα και Αξίες
Εταιρική Κουλτούρα
Διοικητικό Συμβούλιο
Στρατηγική
 

Η στρατηγική της RF Energy έχει καταρτιστεί με στόχο την ταχεία ανάπτυξη και εδραίωσή της στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με επίκεντρο τις ΑΠΕ, μέσω των θυγατρικών της. Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια στηρίζεται σε επενδυτικό πλάνο ύψους 0,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, και περιλαμβάνει την αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα της ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με έμφαση κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όμως στην RF Energy πιστεύουμε ότι η χάραξη στρατηγικής δεν πρέπει να εξαντλείται στην οικονομοτεχνική ανάλυση δεδομένων, αλλά ότι είναι μια διαδικασία σύνθεσης που θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, έχοντας προηγουμένως λάβει υπ’ όψη τόσο το οικονομικό περιβάλλον, όσο και τις εταιρικές μας αξίες, την κουλτούρα και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων μερών (stakeholders).

Για αυτό χαράσσουμε την στρατηγική μας με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, βασιζόμενοι εξίσου στις εταιρικές μας αξίες και προσδοκίες των συμμετεχόντων μερών, αλλά και τους επιχειρηματικούς μας στόχους για ανάπτυξη και κερδοφορία.

Παράλληλα ως εταιρεία με ισχυρή βάση, όραμα και διορατικότητα αναγνωρίζουμε τις προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεσμευόμαστε ότι οι δράσεις μας προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη και σέβονται το περιβάλλον, αλλά και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών όπου υλοποιούνται τα έργα μας.

Στρατηγικοί στόχοι:

• Αποδοτική διαχείριση θυγατρικών εταιρειών
• Οργανική ανάπτυξη με σεβασμό στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης
• Αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών και ενδεχομένων εξαγορών
• Κερδοφορία για τους μετόχους μας