Σημείο Εκκίνησης
Περιβάλλον
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αγορά / Επενδυτές
Κοινωνία
Σημείο Εκκίνησης
 

Στην RF Energy πεποίθησή μας είναι ότι οι αξίες και οι πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν βασικό συστατικό της επιχειρηματικής επιτυχίας, αφού συνδέονται άμεσα με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.

Σημείο εκκίνησης των ενεργειών μας σε κάθε επίπεδο είναι η αρχή ότι από τη δράση μιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας πρέπει να ωφελούνται όλοι όσοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της. Για αυτό συντονίζουμε τις ενέργειές μας ώστε όχι μόνο να πετύχουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους, αλλά και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων, των επενδυτών, των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λειτουργούμε, προστατεύοντας συγχρόνως το περιβάλλον και ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία όλων.

Βέβαιοι ότι μπορούμε να πετύχουμε κερδοφόρα αποτελέσματα, συμβάλλοντας παράλληλα στην αειφόρο, σεβόμενη το περιβάλλον ανάπτυξη, σχεδιάζουμε το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενσωματώνοντας δράσεις που κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες: το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία και την αγορά.